Paška ovca

Paška ovca je izvorna hrvatska pasmina i pripada skupini mediteranskih ovaca a nastala je na cijelom području otoka Paga, gdje se i danas uglavnom uzgaja. Danas je ovčarstvo, uz turizam, najznačajnija gospodarska grana. Općenito se smatra da je, s obzirom na raspoložive površine pašnjaka na otoku Pagu, brojka od oko 30 000 rasplodnih ovaca u ovom trenutku optimalna. Ovce se tijekom cijele godine danonoćno drže na otvorenom, na pašnjacima. Hrane se ispašom na škrtim kamenjarima potpomognutom sijenom, kukuruzom i krmnim smjesama.